Plan för jämställdhet och likabehandling

Raseborg idrottsakademi följer de riktlinjer för jämställdhet och likabehandling som takorganisationerna Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Svenska Idrott uppställt. Därtill har föreningen denna jämställdhets- och likabehandlingsplan, uppgjord i februari 2022. Planen behandlas på föreningens vårmöte 2022 och uppdateras därefter regelbundet enligt behov, dock minst med fyra års mellanrum.

Bakgrund

Raseborg idrottsakademi medlemskår och verksamhet kännetecknas av mångfald. Föreningens verksamhet är öppen för alla intresserade oavsett språk, kön eller genusidentitet, sexuell läggning, hälsa, ålder, ursprung eller etnicitet, religiös eller politisk övertygelse. Föreningen befrämjar i sin verksamhet jämlikhet och likabehandling samt förebygga diskriminering.

I detta arbete följer Raseborg idrottsakademi de riktlinjer som Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Svenska Idrott uppgjort för jämställdhet och likabehandling inom idrott. Mer information om dessa samt om det lagrum som principerna vilar på finns här:

Finlands Olympiska Kommittés principer för jämlikhet inom motion och idrott (på finska)

Finlands Svenska Idrotts handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Våra principer

Jämställdhet: Jämställdhet mellan könen är en grundläggande rättighet och bör vara en självklarhet inom föreningens beslutsfattande organ. Diskriminering, nedvärderande attityder, stereotypa könsroller och trakasserier på grund av kön eller genusidentitet hör inte hemma i Raseborg idrottsakademi.

Likabehandling: Alla är olika, men alla är lika värda. Föreningen tolererar inte rasism eller diskriminering av minoriteter. Föreningen arbetar för kultursensitivitet, tillgänglighet, könsmångfald och likabehandling och strävar att förebygga s.k. minoritetsstress.

Inkludering och respekt: Föreningen är en inklusiv gemenskap, där alla får vara med. Genom att bemöta varandra med respekt skapar vi ömsesidigt förtroende och trygga rum.

Språklig och kulturell mångfald: Föreningens språk är officiellt svenska, men i verksamheten används även finska och vid behov även andra språk. Alla är välkomna och lika värda oavsett språk, kulturell bakgrund eller ursprung.

Tillgänglighet: Största delen av vår verksamhet är tillgänglig för fysiskt funktionshindrade. I vår är verksamhet definitionsmässigt elitistisk. Det är viktigt att erkänna att detta begränsar verksamhetens tillgänglighet. Vid själva tränande erbjuder föreningen även fysiskt anpassade träningar som även lämpar sig för personer med funktionsbegränsningar eller nedsatt hälsa. Föreningen strävar till att erbjuda specialarrangemang och utveckla alternativa och tillgängliga träningsmiljöer även för personer med funktionsbegränsningar.

Rättvisa: Rättvisa och fair play är centrala värden inom föreningen och dess träningsverksamhet. Intressekonflikter utreds rättvist och transparent. Föreningen har förbundit sig till de antidopingregler som gäller inom idrott i Finland. Inom tävlingsverksamheten prioriteras idrottsliga meriter framom personliga egenskaper, dock så att alla intresserade får vara med i mån av möjlighet.

Handlingsplan

För befrämjande av jämställdhet och jämlikhet:

 •  könslig, åldersmässig och kulturell mångfald syns i styrelsens sammansättning; av särskild vikt är att uppnå en jämn fördelning av mandaten mellan kvinnor och män (min. 40/60 %)
 • styrelsen sensibiliseras i frågor som rör jämställdhet, mångfald och likvärdighet
 • föreningen informerar och utbildar tränare och funktionärer i jämställdhetsfrågor och uppmuntrar dem att delta i kurser ordnade av nationella idrottsorganisationer
 • i verksamheten bemöts alla barn och unga med lika respekt och uppmuntras på samma villkor oavsett kön, språk, etnicitet, funktionsvarians eller andra egenska
 • verksamheten planeras så att den tillgodoser olika behov
 • verksamheten utvecklas i ständig dialog med medlemmarna, så att alla har möjlighet att påverka

För bekämpning av diskriminering och trakasserier:

 • föreningen tillsätter ett eller flera jämlikhetsombud, som medlemmar kan kontakta om de upplevt eller observerat diskriminering eller trakasserier inom föreningen
 • misstanke om diskriminerings- och trakasserifall behandlas med finkänslighet, diskretion och säkrande av alla parters rättskydd
 • föreningen utarbetar ett genomskinligt och konsekvent förfaringssätt för behandling av misstänkta diskriminerings- och trakasserifall
 • ombudet förmedlar observationer om och uppmärksammar styrelsen på strukturella eller dolda likvärdighetsutmaningar som majoriteten inte nödvändigtvis lägger märke till

För ökad tillgänglighet:

 • alla medlemmar behöver inte vara aktiva tävlingsorienterare
 • vid träningar beaktas särskilda behov hos deltagare och medlemmar i mån av möjlighet
 • föreningen utvecklar möjligheterna till tillgängliga träningsformer, i samråd med våra medlemmar för att nå alla intresserade, som passar alla oavsett fysisk funktionalitet