Stadgar

1 § Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Raseborgs Idrottsakademi r.f. och som förkortning används RIA.

Föreningens hemort är Raseborg och dess officiella språk är svenska.

I dessa stadgar används i fortsättningen idrottsakademi som benämning för föreningen.

2 § Syfte och verksamhetsformer

Idrottsakademins syfte är att möjliggöra träning för seriöst satsande idrottare, både inom den grundläggande utbildningen för åk 7-9 samt inom andra stadiets utbildning från hela Raseborg. Vidare är syftet att via sina ordinarie medlemmars verksamhet underlätta kombinationen av studier och idrottsutövning på sin hemort.

Idrottsakademin fullföljer sitt syfte genom att:

 • ge idrottarna möjlighet till att träna under eller i anslutning till skoldagen.
 • ordna ledda träningar och träningsläger.
 • upprätta ett omfattande utbud av stödfunktioner (gymkort, läkar- och massörstjänster, mental träning, testning, utrustning m.m.) som hjälper idrottarna i deras idrottsutövande.
 • ge idrottarna individuell studie- och karriärhandledning.
 • Idrottsakademin kan stöda sin verksamhet genom att:
 • uppbära anslutnings- och medlemsavgifter av idrottsföreningarna.
 • uppbära träningsavgifter av idrottarna.
 • ansöka om bidrag från offentliga och privata instanser och organisationer.
 • sluta samarbetsavtal med företag.
 • motta donationer, gåvor och testamenten.
 • äga för verksamheten nödvändig utrustning. – anställa och avlöna personer för skötsel av föreningens verksamhetsformer.
 • ordna penninginsamlingar och lotterier.

3 § Medlemmar och medlemskap

Till ordinarie medlem i idrottsakademin kan godkännas en idrottsförening eller läroinrättning som verkar i Raseborg och som antar idrottsakademins syfte och verksamhet.

Till understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning som vill stöda idrottsakademins syfte och verksamhet.

Till hedersmedlem eller hedersordförande kan godkännas en person som har främjat idrottsakademins verksamhet på ett betydande sätt.

Idrottsakademins ordinarie medlemmar, understödande medlemmar, hedersmedlemmar och hedersordföranden godkänns av styrelsen.

Idrottsakademin kan ansöka om medlemskap i andra föreningar och organisationer. Beslut om ansökan om medlemskap fattas av styrelsen.

4 § Anslutnings- och medlemsavgifter

Föreningsmötet beslutar om storleken på anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften som uppbärs hos ordinarie- och understödande medlemmar. Läroinrättningar, hedersmedlemmar och hedersordföranden betalar inte medlemsavgift.

5 § Utträde och uteslutning av en medlem ur idrottsakademin

En medlem har rätt att utträda ur idrottsakademin genom att skriftligen anmäla detta hos idrottsakademins styrelse, eller dess ordförande, eller genom att vid idrottsakademins möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur idrottsakademin om hen handlar i strid med idrottsakademins syfte, principer och stadgar eller på annat sätt skadar föreningen.

6 § Antidopingverksamhet

Idrottare som är antagna till idrottsakademins verksamhet förutsätts följa ikraftvarande antidopingstipulationer. Idrottare som bryter mot dessa regler avstängs från idrottsakademins verksamhet för den tid som hen har försatts i tävlings- eller funktionärsförbud för nämnda brott. Detta gäller även idrottsakademins tränare och övriga funktionärer.

7 § Styrelsen

Idrottsakademins angelägenheter sköts av en styrelse till vilken hör en ordförande och 4-12 andra ordinarie medlemmar samt 1-2 icke personliga ersättare som alla utses vid föreningsmötet.

Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod är ett år, tiden mellan ett föreningsmöte.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen kan också utse arbetsutskott för enskilda projekt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av viceordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsemedlemmar kan delta i styrelsemöten på distans, möten kan även hållas i sin helhet på distans.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller viceordförande medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandes röst, vid val avgör istället lotten.

8 § Koordinatorn

Idrottsakademin kan för skötseln av sin dagliga verksamhet anställa en koordinator. Styrelsen ansvarar för anställningen, fastställer koordinatorns konkreta arbetsuppgifter och övervakar hens arbete.

9 § Tecknande av idrottsakademins namn

Idrottsakademins namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av viceordförande, sekreterare och kassör, två tillsammans.

10 § Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Idrottsakademins räkenskapsperiod är augusti-juli.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskarna senast två veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskarna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast en vecka före föreningsmötet.

11 § Idrottsakademins möten

Idrottsakademins föreningsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden augusti-november.

Ett extra möte hålls då idrottsakademins möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl till det eller då minst en tredjedel (1/3) av idrottsakademins röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid idrottsakademins möte har varje ordinarie medlem en röst.

Som mötets beslut gäller den åsikt som understötts av mer än hälften av de angivna rösterna. Om rösterna faller lika avgör mötesordförandens röst, vid val avgör istället lotten.

12 § Kallelse till idrottsakademins möte

Styrelsen skall sammankalla idrottsakademins styrelsemöten senast sju dagar före mötet genom att skicka en möteskallelse till varje medlem per e-post. Styrelsen skall sammankalla idrottsakademins föreningsmöte senast två veckor före mötet genom att skicka en möteskallelse till varje medlem per e-post.

13 § Föreningsmötet

Alla medlemsföreningar har rösträtt på föreningsmötet. En person kan representera högst två medlemsföreningar på föreningsmötet. Den person som representerar en medlemsförening skall kunna visa upp en fullmakt innan föreningsmötet inleds.

Vid idrottsakademins föreningsmöte behandlas följande ärenden:

§ 1. öppnande av mötet

§ 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och rösträknare för mötet

§ 3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

§ 4. godkännande av föredragningslistan för mötet

§ 5. verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

§ 6. beslut om fastställande av verksamhetsberättelsen, bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga

§ 7. fastställande av verksamhetsplanen, budgetförslaget och anslutnings- och medlemsavgifternas storlek

§ 8. fastställande av antalet styrelsemedlemmar

§ 9. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

§ 10. val av 1 verksamhetsgranskare och 1 ersättare till denna

§ 11. övriga ärenden

§ 12. avslutande av mötet

Om en medlem i idrottsakademin önskar att ett ärende skall behandlas vid idrottsakademins föreningsmöte skall hen skriftligen meddela detta till styrelsen senast en vecka innan föreningsmötet så att ärendet kan tas med i föredragningslistan.

14 § Ändring av stadgarna och upplösning av idrottsakademin

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av idrottsakademin skall fattas vid idrottsakademins möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av idrottsakademin.

Då föreningen upplöses används idrottsakademins tillgångar för att främja idrottsakademins syfte på ett sådant sätt som bestämts av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om idrottsakademin blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.